magnify
Home Sitni inventar

Sitni inventar

Osnovne karakteristike:

  • Evidencija i zaduživanje sitnog inventara.
  • Autoamtski rashod ili djelomični rashod prema definiciji korisnika
  • Inventurna lista sitnog inventara prema lokaciji zaduženja
  • Vođenje knjige sitnog iventara